کوروش سبک نوین پاپ را د ر ایران پایه گذاشت. با کوروش یغمایی صد ای واقعی گیتار را شنیدیم .  گل یخ آهنگ جاودانه ایست که هیج گاه تکرار نمی شود.

    من با پائیز کوروش زند گی کرد ه ام .  همه پائیزهای نو جوانی و جوانی را در ایوان خانه مادرم فرش می انداختم و به لانه یاکریم ها نگاه می کرد م و با ترانه پائیز کوروش اشک می ریختم.

    کوروش یغمایی صد ای گرمی د ارد ،  شعرهای خوبی هم انتخاب می کند اما متاسفانه د ر این سالها کمتر شنید ه می شود.  اصلا" چرا نباید صدای هنرمند محبوبی مثل کوروش یغمایی از رسانه های ما پخش شود.کوروش همیشه می ماند چون بازماند ه ایل وتبار عاشق هاست .