با احترام تقد یم به " کوروش یغمایی" د یگر کوروش ماندگار ایران . 

بخون    ای شب خون   کوی خستگی
دوست داریم از گل یخ     بازم بگی 

باز بخونی از غم شیرین وفرهاد بی تیشه
باز بخون که شعر هیچکس مثل شعر تونمیشه

زمونه اینجوریه ، ماها که تقصیر نداریم
باصدات شبا ببین ، پا روی ابرا می ذاریم 

آسمون که بنگری   گوشش نو شته
روی بال  اون صدات  دنیا بهشته  

تو همون کوروشی که یه افتخاری واسه ما
حرف نام آوری باشه     اعتبار ی واسه ما 

غم میون دو تا چشمون  سیاهت نبینم
در اشک از صدف پاک نگاهت نچینم

بخشش از بزرگونه  بیا و ارزونی بکن
به ضیافت صدات دنیا رو مهمونی بکن 

توئی کوروش صدا   ماها فقیرت هستیم
تو بخون برای ما   که ما اسیرت هستیم 

تو نرفته ای به یغما ، واسة ما، کوروش
روز و روزگار بکامت حال واحوالت خوش

                           

                                   مهتاب ابراهیمی

                                      بهار  1385