ضمن عرض تبریک به دوست و برادر بزرگوارم کوروش یغمایی جهت گشایش سایت اینترنتی خود- یادآور می شوم این جانب از سن دوازده سالگی با موسیقی آشنا و تا به امروز لحظه ای از موسیقی جدا نبوده ام بدون ریا و باآگاهی کامل عرض می کنم بزعم من کوروش یغمایی یکی از نوادر موسیقی ایران زمین می باشد که اگر امکانات وشرایط برای ایشان فراهم می شد امروز در سطح جهان نامی آشنا و مطرح بود.

    ابداعات و تفکر موسیقائی کوروش می توانست تحولی در موسیقی جهان پدید آورد،  پس قدر این هنرمند باسواد و با فرهنگ را عزیر بداریم .   

                                                                                                  محمد رودگر