موفقیت کوروش یغمایی بافاصله گرفتن از سنت های گذ شته و پیوستن ایرانیان به قافله تجد د صورت واقعی بخود گرفت و به این ترتیب کوروش یغمایی در دل جامعه جا باز کرد. کوروش یغمایی تیپ خاصی د اشت واین تیپ با زیبایی دلنشینی همراه بود. تازگی ترانه گل یخ ، برخورد اری ازتیپ خوب در زمینه موسیقی، و جامعه شناسی او را به موفقیت رساند. بهترین آقای یغمایی بود.

    اگرخانم آتشین را هم در این رده در نظر بگیریم ، کس دیگری قابل رقابت نبود و کسی هم نتوانست آنچنان گل کند.